Probabilistische beschouwing overstromingsrisico kerncentrale Borssele

De (kern)centrale in Borssele ligt, beschermd door de zeedijk, direct aan de Westerschelde. Eén van de bedreigingen voor de centrale is een dijkdoorbraak en een daarop volgende overstroming vanuit de Westerschelde. Beheerder Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) wil de faalmechanismen van de dijkvakken bij de centrale en de bijbehorende kans van optreden kennen. Omdat de gevolgen van een doorbraak in een dijkvak bij de centrale tevens van invloed zijn op de kans van falen van de centrale, wil EPZ graag ook nader inzicht in de gevolgen voor de centrale als gevolg van een overstroming door een dergelijke doorbraak. EPZ heeft daarom Horvat & Partners gevraagd een probabilistische beschouwing van de bedreigingen uit zee voor de centrale te Borssele uit te voeren.

 

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: (i) het in kaart brengen van scenario’s die de centrale vanuit zee bedreigen, (ii) het bepalen van de kans van optreden van deze scenario’s, (iii) het beschrijven van de gevolgen van deze scenario’s voor de centrale (qua waterstanden, stroomsnelheden, golven en ontgrondingen), (iv) het zodanig presenteren van de resultaten (in de vorm van een fragility curve van waterstanden ter plaatse van de centrale) dat ze als input kunnen dienen in het faalkansmodel van de centrale.

 

Voor het onderzoek zijn de situatie ter plaatse (de geometrie van de zeedijk, de ligging van de centrale in de polder e.d.) en de scenario’s die de centrale vanuit zee bedreigen in kaart zijn gebracht. Vervolgens is voor elk van de te onderzoeken scenario’s de kans van optreden berekend. Bij het berekenen van deze kansen is binnen dit onderzoek zoveel mogelijk aangesloten bij de werkwijze die hiervoor binnen het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) wordt gehanteerd. Verder zijn voor het maatgevende scenario de gevolgen van een overstroming voor de centrale bepaald. 

 

Noot: Binnen het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) worden de huidige overstromingsrisico's in Nederland  geanalyseerd. VNK2 is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg.