Beoordeling beheersplan RWS projecten

In 2009 heeft Horvat & Partners in opdracht van Rijkswaterstaat beoordeeld of het concept Beheersplan van de Directie RWS Projecten binnen de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier voldoende basis biedt om een beheerste en doelmatige realisatie van de projecten te borgen en aantoonbaar te maken. Horvat & Partners heeft getoetst of de beschreven processen in het beheersplan, in onderlinge samenhang, voldoende borging bieden voor het op beheerste wijze realiseren van de doelstellingen van Ruimte voor de Rivier. Het referentiekader van deze beoordeling bevatte de elementen baselinebeheer, contractmanagement, kwaliteitsmanagement, risicomanagement, omgevingsmanagement en informatiemanagement.