Integrale toets contractdossier Zeetoegang IJmond

De Noordersluis bij IJmuiden bereikt naar verwachting in 2029 het einde van de technische levensduur. Daarnaast worden er tegenwoordig op bepaalde internationale scheepvaartroutes schepen ingezet die niet in de huidige sluis passen. Daarom bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe, grotere Zeesluis bij de ingang van het Noordzeekanaal. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, provincie Noord-Holland en gemeente Velsen. Rijkswaterstaat bereidt momenteel in samenwerking met haar partners de aanbesteding voor. Het project zal gegund worden in de vorm van een DBFM-contract.

 

In opdracht van Rijkswaterstaat GPO heeft Horvat & Partners een integrale toets op het concept contractdossier uitgevoerd om te verifiëren of dit het behalen van de gewenste prestaties van de Zeesluis en potentiële risico’s voor Rijkswaterstaat daarbij voldoende borgt. De doelstellingen waren om vast te stellen of de huidige formulering van het contract voldoende borgt dat Rijkswaterstaat en haar partners ten minste de gewenste prestaties krijgen en om aan te geven welke aanpassingen eventueel nodig zijn om het contract en de gewenste prestaties op te lijnen.

 

Binnen deze opdracht heeft Horvat & Partners het volledige concept contract beoordeeld: de borging van projectdoelstellingen in het contract, de vertaling van klanteisen naar contracteisen en de juistheid en volledigheid van contracteisen. Daarnaast hebben we getoetst of de resultaten en aanbevelingen van inhoudelijke analyses, bijv. ten aanzien van de waterkeringsfunctie en scheepvaartfunctie, voldoende geborgd zijn in het contract. Ook hebben we beoordeeld of het voorgestelde betalingsmechanisme kan leiden tot gewenst gedrag van de opdrachtnemer. Ten slotte hebben we beoordeeld of de aanbestedingsstrategie (EMVI-criteria) logisch is, of de meerwaarde en waardering van EMVI-criteria met elkaar in verhouding zijn en of deze waardering voldoende is onderbouwd.