Ondersteuning Hoogwaterbeschermingsprogramma

Horvat & Partners is sinds 2008 als kritische ‘sparring partner’ betrokken bij het  Programmabureau Hoogwaterbescherming 2 (HWBP-2). Het HWBP-2 is onderdeel van de Waterdienst en verzorgt sinds 2008 de subsidieverstrekking aan de waterschappen voor de kosten van de verbetering van de primaire waterkeringen. 

 

Horvat & Partners leverde in deze periode onder andere een bijdrage aan het Programmabeheersplan voor het Programmabureau en de projectbegeleidingsplannen t.a.v. de beheerders. Daarnaast maakten we een eerste landelijke foto van de projectbeheersing van de HWBP projecten (waterschappen, hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat). Ook adviseerden we over de opleiding van medewerkers van het Programmabureau Hoogwaterbescherming op het gebied van project- en programmamanagement en het verkrijgen van de Grootprojectstatus. 

 

Horvat & Partners heeft onder andere een beheersfilosofie opgesteld voor de afgegeven (voorlopige) beschikkingen binnen de Regeling Subsidies Waterkeren en Waterbeheren. De uit de beheersfilosofie volgende aanvullingen op de reeds bestaande beheersinstrumenten, processen en organisatorische invulling worden gebruikt om een beeld te geven van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de aan de waterschappen verstrekte subsidies. Aanvullend hierop heeft Horvat & Partners in 2012 een set concrete, onderbouwde, snel implementeerbare verbetermaatregelen opgesteld waarmee (i) de samenwerking tussen het landelijke Programmabureau en de beheerders zakelijker en beter wordt en (ii) het HWBP-2 aantoonbaar doelmatig (naast rechtmatig) wordt uitgevoerd door de beheerders en het Programmabureau.